A A A
SmodBIP

Petycje


Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycję można złożyć:

  • pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie, ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin),
  • pocztą elektroniczną (psse.jarocin@pis.gov.pl),
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.
Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Petycje 2021r.

Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie w 2021r.

Lp. Wnoszący petycję Data złożenia Stan petycji Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
Brak Brak Brak Brak Brak Brak

Petycje 2020r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie nie rozpatrywał w 2020 r. żadnej petycji.

Petycje 2019r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie nie rozpatrywał w 2019 r. żadnej petycji.

Petycje 2018r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie nie rozpatrywał w 2018 r. żadnej petycji.

Petycje 2017r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie nie rozpatrywał w 2017 r. żadnej petycji.Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 486