A A A
SmodBIP

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
oraz w poniedziałki od 15.00 do 16.00Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny - ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin),
  • pocztą elektroniczną (psse.jarocin@pis.gov.pl),
  • jak również ustnie do protokołu w Sekretariacie PSSE ul. Wąska 2, pok. 2 w godzinach urzędowania od 7.25 do 15.00.
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
  2. adres wnoszącego

UWAGA:
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z n/w uregulowaniami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póżn. zm.) Dział VIII ,,Skargi i wnioski".
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 29.10.2020
Dokument oglądany razy: 2 451