A A A
SmodBIP

Język migowy

ZASADY OBSŁUGI OSÓB UPRAWNIONYCH W KONTAKTACH
Z POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNĄ W JAROCINIE

          W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie (PSSE w Jarocinie) obsługa osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zorganizowana jest zgodnie z w/w ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami:
1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z PSSE w Jarocinie.
2. Prawo, o którym mowa w pkt. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 742).
3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt. 1, PSSE w Jarocinie nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z PSSE w Jarocinie.
5. W PSSE w Jarocinie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

 • strona internetowa PSSE w Jarocinie oraz Biuletyn Informacji Publicznej:
 • www.psse-jarocin.pl, http://bip.psse-jarocin.pl,
 • poczta elektroniczna: psse.jarocin@pis.gov.pl,
 • faks: 62 747 23 17 lub 62 747 62 43,
 • elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP,
 • sms na numer telefonu: 509 815 102.

6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.
8. PSSE w Jarocinie zapewnia możliwość korzystania przez  osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień (pkt. 1-4 stosuje się odpowiednio).
9. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika PSSE w Jarocinie, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.
10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do PSSE, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
12. Zgłoszenie powinno zawierać informacje zawarte w formularzu - pobierz
Zgłoszenia można dokonać:

 • elektronicznie na adres sekretariatu: psse.jarocin@pis.gov.pl,
 • faksem na numer: (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43,
 • złożyć w sekretariacie PSSE w Jarocinie,
 • korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP,
 • za pomocą sms na numer telefonu: 509 815 102.

13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 12, PSSE w Jarocinie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
14. PSSE w Jarocinie, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.
15. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.
16. Przepisu pkt. 15 nie stosuje się w przypadku gdy: zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób, osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
17. PSSE w Jarocinie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 06.06.2019
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 06.06.2019
Dokument oglądany razy: 600