A A A
SmodBIP

O informacji publicznej

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 r. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3
Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
• stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
• strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:
1. organy władzy publicznej,
2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie
11. konkurencji i konsumentów,
12. związki zawodowe i ich organizacje,
13. partie polityczne,
14. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.
Strona podmiotowa Biuletynu informacji Publicznej powinna być zarejestrowana na stronie głównej BIP www.bip.gov.pl.

Instrukcja dodawania podmiotu do strony głównej BIP (rejestracji) jest dostępna pod linkiem http://mc.bip.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/podrecznik-redaktora-strony-podmiotowej-biuletynu-informacji-publicznej.html
Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:
• swój status prawny lub formę prawną,
• przedmiot działania i kompetencje,
• organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
• majątek, którym dysponuje,
• tryb działania,
• sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
• informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej powinny:
• spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych do pobrania
• winny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.
Treści zgromadzone na stronach BIP:
• są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;
• nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.
Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

Co to jest informacja publiczna?

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje miedzy innymi w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w urzędowym publikatorze teleinformatycznym o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
1. oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
2. podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
3. dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
4. oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.
(Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).Opublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 30.04.2019
Dokument oglądany razy: 764