A A A
SmodBIP

Oddział Nadzoru

         W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.
Poprzez wdrożenie wszystkich zapisów w/w normy, stanowiących zbiór ogólnych kryteriów dla prowadzenia czynności inspekcyjnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie działań.
 
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Politykę Jakości
  2. Księgę Jakości
  3. Procedury Ogólne
  4. Instrukcje
  5. Procedury Techniczne

Ocena funkcjonowania oraz doskonalenia Systemu Zarządzania w PSSE w Jarocinie przeprowadzana jest systematyczne poprzez niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne.

System Zarządzania PSSE w Jarocinie poddawany jest corocznie przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skuteczny i odpowiedni.

Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie pełni Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości - zadania realizuje Małgorzata Kukfisz.

Polityka jakości - pobierzOpublikował: Bogusław Kuchciński
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Bogusław Kuchciński
Dokument z dnia: 29.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 452